ZŠ Hustopeče, Nádražní 4

Informace k organizaci a průběhu zápisu

1. Organizace zápisu

1.1 Termín zápisu

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 

Konkrétní termín stanovuje ředitelka školy:  17. 4. 2018

1.2 Místo zápisu:

Zápis se koná ve školní budově ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, 2. patro.

1.3 Potřebné dokumenty:

S sebou k zápisu si vezměte:

  • Rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce,
  • doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apúod.),
  • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo vydáno.

Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ke stažení zde.

1.4 Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2018/2019 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2018, tzn. děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a dále děti, kterým byl při zápisu v roce 2017 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

1.5 Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 1. září 2018 do konce června 2019, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 1.6 Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

a. písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  (ke stažení na stránkách školy)

b. doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  ( PPP)

c. doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 Žádost o odklad povinné školní docházky ke stažení zde.

2. Popis formální části zápisu

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.

Žádost je možné podat buď písemně, nebo ústně.

Žádost je ke stažení umístěna na webových stránkách školy.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

- jméno a příjmení žadatele (dítěte),

- datum narození,

- místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince místo pobytu žáka),

- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu),

- jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby,

- místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

 

Doplňující informace:

- telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu,

- údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte,

- údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 

3. Popis případných dalších částí zápisu a popřípadě další údaje

Motivační pohovor a procházka po škole:    doba trvání cca 20 minut

 V rámci neformálního rozhovoru pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností.

Účelem zápisu není zjistit všechny uvedené dovednosti dítěte, škola si zvolí činnosti dle vlastního výběru.


Beseda s rodiči předškoláků a prohlídka školy proběhne 26. 3. 2018, od 17.00 hodin.


V Hustopečích, 2. 3. 2018                                                                            Mgr. Ivana Matějíčková, ředitelka

 

Aktuality

Zápis do prvních tříd

19.04.2018

U náš už jsou naši budoucí prvňáčci zapsaní!

... celý článek

Stali jsme se oficiální eTwinningovou školou

12.04.2018

Evropské centrální středisko pro eTwinning nám udělilo certifikát „eTwinningová škola“. Je to skvělý úspěch celého eTwinningového týmu na naší škole.

... celý článek

Okrskové kolo ve vybíjené

10.04.2018

Z tradičního turnaje ve vybíjené si naši borci odvezli 2. místo.

... celý článek

Matematický Klokan

9.04.2018

Soutěže se zúčastnili žáci 2. – 9. ročníku ve všech čtyřech věkových kategoriích.

... celý článek

Z fotogalerie

hřiště

Pro učitele

ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, přísp. org., 693 01 Hustopeče, IČO: 71009868, Tel/fax: 515 266 420, skola@zs-nadrazni.cz © graweb