ZŠ Hustopeče, Nádražní 4

Informace k organizaci a průběhu zápisu

1. Organizace zápisu

1.1 Termín zápisu

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 

Konkrétní termín stanovuje ředitelka školy:  17. 4. 2018

1.2 Místo zápisu:

Zápis se koná ve školní budově ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, 2. patro.

1.3 Potřebné dokumenty:

S sebou k zápisu si vezměte:

  • Rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce,
  • doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apúod.),
  • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo vydáno.

Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ke stažení zde.

1.4 Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2018/2019 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2018, tzn. děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a dále děti, kterým byl při zápisu v roce 2017 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

1.5 Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 1. září 2018 do konce června 2019, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 1.6 Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

a. písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  (ke stažení na stránkách školy)

b. doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  ( PPP)

c. doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 Žádost o odklad povinné školní docházky ke stažení zde.

2. Popis formální části zápisu

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.

Žádost je možné podat buď písemně, nebo ústně.

Žádost je ke stažení umístěna na webových stránkách školy.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

- jméno a příjmení žadatele (dítěte),

- datum narození,

- místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince místo pobytu žáka),

- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu),

- jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby,

- místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

 

Doplňující informace:

- telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu,

- údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte,

- údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 

3. Popis případných dalších částí zápisu a popřípadě další údaje

Motivační pohovor a procházka po škole:    doba trvání cca 20 minut

 V rámci neformálního rozhovoru pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností.

Účelem zápisu není zjistit všechny uvedené dovednosti dítěte, škola si zvolí činnosti dle vlastního výběru.


Beseda s rodiči předškoláků a prohlídka školy proběhne 26. 3. 2018, od 17.00 hodin.


V Hustopečích, 2. 3. 2018                                                                            Mgr. Ivana Matějíčková, ředitelka

 

18.03.2018

Aktuality

Nádražka tančí

29.06.2018

Video a fotografie ze školní akademie.

... celý článek

Slavnostní rozloučení s žáky 9.tříd

28.06.2018

Poslední vysvědčení si z rukou třídních učitelek převzali naši letošní deváťáci na hustopečské radnici.

... celý článek

Hedáme asistenta pedagoga

27.06.2018

ZŠ Hustopeče, Nádražní 4 příjme pro školní rok 2018/2019 asistenta pedagoga.

... celý článek

Školní autobus

14.06.2018

Město Hustopeče zkušebně spouští od září 2018 pravidelnou bezplatnou ranní linku školního autobusu, který bude svážet žáky z části města Hustopeče. 

... celý článek

Z fotogalerie

Pro učitele

ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, přísp. org., 693 01 Hustopeče, IČO: 71009868, Tel/fax: 515 266 420, skola@zs-nadrazni.cz © graweb